Начало
Катедра ЕТЕТ
Катедра "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"

 

 

Катедра „Електротехника и Електротехногии“ е поела предизвикателството и отговорността да обслужва потребностите на обществото от обучение и развитие в условията на глобални технологични и културни промени.

Нашата мисия е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на нацията и да подпомагаме процеса на устойчиво развитие на икономиката. На базата на тясно партньорство с индустрията, активна научноизследователска дейност, използвайки постиженията и традициите на Университета, да се осигури подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти от всички ОКС за нуждите на българската и европейската икономика, във важни, структуроопределящи за индустрията области, като : електротехниката, електрониката и автоматиката;

Ръководство на катедрата е декларирало пред държавата, обществото, студентите и работодатели, че негова основна грижа и цел е постигането на високо качество на подготовката на студентите, докторантите и спeциализантите, което изисква „ да се поддържа колектив от висококвалифицирани преподаватели имащи знания, възможности и умения да създават кадри, способни да се реализират и развиват в съответствие с нивото на научно-техническия прогрес, както и да провеждат научни изследвания в съответните области”

Катедрата постига високо качество на обучението и научните изследвания чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика, целесъобразно използване на университетските ресурси, привличане в условията на конкурентен пазар на нови средства за развитие и активна защита на университетските интереси пред държавата и обществото. Ръководството на ТУ – Варна се стреми  да осигури подходящи условия за ефективно функциониране на системата по качеството с цел изпълнение на дефинираните от нас „Политика по качеството” и поетите обществени задължения при обучението и развитието на кадри с висше образование”