Начало История на катедра ЕТЕТ (EMA)
История

 

 

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРА „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ“
(ЕТЕТ)

 

История на университета и на катедра ЕТЕТ са вплетени една в друга, още с основаването на Технически университет Варна през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

МЕИ-Варна

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

 

Катедра „Електротехника и електротехнологии“

Катедрата е едно от направленията в Технически университет Варна с най-голям спектър на натрупани изследователски постижения. Катедрата играе изключително важна роля за успешното развитие на института. Професионалният опит, иновации и успехи започват още когато е открит профил към Техническия факултет към Държавния университет. Голяма част от преподавателите за възпитаници именно на този профил и продължават да развиват себе си и катедрата през годините. Завършилите катедрата имат приноси освен в различни сфери на образованието така и в различни проекти и производствени процеси. През 1962г. е създадена катедра "Електрически машини и апарати" (ЕМА),като се има в предвид разрастващото влияние на електротехниката в индустрията, транспорта, администрацията и бита в страната и е една от 9те катедри към МЕИ-Варна(ТУ-Варна). През следващите години катедрата е основното звено в електротехническия факултет. До 1966г. са завършени най-важните 6 основни лаборатории към катедрата. Тези лаборатории са оборудвани с труда, желанието и отдадеността на инженерите: Кръстьо Атанасов, Боян Багиев, Иван Керчев, доц. Диимтър Димитров, доц. Никола Тодоровски, м.с Никола Иванов. Провежданите упражнения са по дисциплините: Електотехника, Електрически апарати, Безконтактни електрически апарати, Електрически микроапарати, Електротехнически материали, Електроизмервателни уреди.

След създаването си катедра Електрически машини и апарати съдейства за развитието на катедрите "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електроенергетика", "Автоматизация на производството. Възпитаници на катедрата намират реализация като ръководители, конструктори и инженери към различни предприятия свързани с производството и ремонтопригодността на електротехнически изделия и уредби. Освен в България специалистите се реализират в СССР, Румъния, Полша, ГДР и други страни. Някой възпитаници на катедрата се реализират в сферата на висшето и средното техническо образование. И днес в Технически университет Варна има десетки възпитаници на катедрата, като се реализират в различни специалности свързани с електротехниката.

Освен множеството научни публикации, реализираните проекти и написаните учебни пособия, преподавателите чрез своят успех и принос потвърждават авторитета и честта на университета .Проф.дтн.инж. Сава Контров е гордост както за катедрата така и за целия университет. Кантров е вписан в златната книга на изобретателите на Република България. Проф. д.т.н. инж. Д. Дончев - е избран за почетен ръководител катедра - посмъртно. Дончев като ръководител на катедрата и учен има редица приноси в утвърждаването, модернизацията и сътрудничеството на катедрата с различни институции. Освен заслуги към катедрата, професор Дончев работи усърдно за развитието на ВМЕИ-Варна като ректор и като народен представител заместник Министър на образованието.. През 1999г. катедрата е преименувана от "Електрически машини и апарати" на "Електротехника и електротехнологии".През 2013 се проведе Юбилейна конференция по повод 50 годишнината на катедрата.