Начало Катедра ЕТЕТ Научна Дейност

Значими резултати в научно-изследователската дейност
на катедра „Електротехника и електротехнологии”

Mеждународни проекти и проекти финансирани от ФНИ на МОН

 1. Темпус проект UM_JEP 13388-98, Система за самооценка и контрол на качеството на обучение във ВУЗ, Контрактор – доц.д-р инж. С.И.Контров, координатор – проф.д-р Д.Павлов. General characteristics of the system.
 2. Проект №МУ-03-163/2011г. Повишаване на енергийната ефективност и оптимизация на електротехнологични процеси и устройства

 

Проекти финансирани от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

 1. BG051PO001/07/3.3-01 Разработване на механизъм за училищни и студентски практики, №0032 проект на тема Иновационно практическо обучение на студенти от техническите университети в модерна бизнес-сред,
 2. ДО1-144/07.07.2011 ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013, Студентски стипендии и награди, МОНМ
 3. Проект BG051PO 001-4.3.04-0014/2012 г. Нови електронни форми на обучение в Технически университет
 4. Проект BG051PO 001-3.3.06-0005/2012 г. Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието.

 

Проекти финансирани целево от Държавния бюджет:

 1. Проект ПД/2006 Изследване на математични модели за индукционно нагряване
 2. Проект ПД/2006 Електротехнологични съоръжения с постоянни и електромагнити за сепариране на насипни гранулирани материали
 3. Проект НП/2007 Подобряване комутацията на еднофазен колекторен двигател
 4. Проект ПФ/2007 Моделиране и управление на високотемпературни съпротивителни електропещи
 5. Договор ДО02-48/2008 Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване потенциала на слънцето и вятъра
 6. Проект ПФ 472/2008 Повишаване енергийната ефективност при индукционно нагряване
 7. Проект ПФ 509/2008 Технологични режими при индукционно нагряване с повишена честота
 8. Проект НФ/2008 Дванадесета международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи "ЕЛМА 2008"
 9. Проект НП/2009 Изследване на схемни решения и режимни параметри на възобновяеми енергийни източници, захранващи електро-технологични съоръжения
 10. Проект НП/2009 Изследване на корониращи системи в озон генераторни станции
 11. Проект ПД/2009 Изследване процеса на електростатично сепариране
 12. Проект НФ/2009 XVI Международен симпозиум по електрически апарати и технологии "SIELA 2009"
 13. Проект НП-4/2010 г. Изследване на възможностите за приложение на наноразмерни функционални слоеве в електрическите апарати
 14. Проект ПД-4/2011 Оценка на риска при експлоатация на електрически машини и трансформатори
 15. Проект НФ-1/2011 Тринадесета международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи "ЕЛМА 2011"
 16. Проект НП-2/2011 г. Изследване на възможностите за нанасяне на износоустойчиви многослойни наноструктурирани покрития чрез вакуумни методи върху тоководещи части на електрически апарати
 17. Проект ПД-3/2011 г. Изследване на контактни тела на електромагнитни контактори с нанесени многослойни износоустойчиви наноструктурирани покрития
 18. Проект НП-20/2012 г. Повишаване ефективността на работа на фотоволтаични източници в автономни и хибридни системи
 19. Проект НП-3/2013 г. Повишаване ефективността на високоенергийни електротехнологични устройства
 20. Проект НФ-1/2013 г. Юбилейна международно научна конференция „50 години катедра ЕТЕТ"
 21. Проект НП-1/2014, Разработване на технологии и модели за високочестотна индукционна термообработка, доц. д-р инж. Бохос Апрахамян – ръководител, колектив  – ас.д-р инж. Майк Щреблау и др., 2014г
 22. Проект НП-1/2015, Изследване на електротехнологична обработка на неорганични изолационни материали, доц. д-р инж. Бохос Апрахамян – ръководител, колектив  – ас.д-р инж. Майк Щреблау и др., 2015г.
 23. Проект НП-5/2016, Моделиране на електромагнитни и топлинни полета в електротехнически устройства, доц.д-р инж. Мария Маринова – ръководител, колектив – доц.д-р инж. Майк Щреблау и др., 2016г.
 24. Проект НП-18/2017, Електрическо задвижване на мотоциклет, доц. д-р инж. Марин Маринов – ръководител, колектив – доц.д-р инж. Майк Щреблау и др., 2017г.
 25. Проект НП-2/2018, Разработване на  система за определяне  и прогнозиране  на слънчевия потенциал  при експлоатация  на фотоволтаични системи, доц. д-р инж. Мария Маринова – ръководител, колектив – доц.д-р инж. Майк Щреблау и др., 2018г. – под печат
 26. Проект НП-4/2019, Изграждане и изследване на мрежова фотоволтаична система, доц.д-р инж. Майк Щреблау, колектив – доц.д-р инж. Бохос Апрахамян, доц. д-р инж. Мария Маринова, гл. ас. Татяна Димова, ас. Янита Славова, ас. Надежда Цветкова, ас. Георги Желев

 

Теми по линия на НИС, разработени от колектива на катедрата:

 1. №518/79 Изследване влиянието на физични полета върху стъклени изделия
 2. №480/78 Проучване възможностите за приложение на електроповърхностни нагреватели в производството на ел.бойлер
 3. №8909/79 Проучване възможностите за приложение на електрически повърхностен елемент в производството на отоплителни панели за битови нагреватели
 4. №7572/80 Електронно регулиране на температурата
 5. №589/80 Електромагнитни методи за подобряване технологичния процес в животновъдството
 6. №573/80 Сепаратор за обезжелезяване на порцеланова маса
 7. №8110/81 Технология за производство на електрически повърхностни нагревателни елементи
 8. №8205/82 Обработка на огнеупорно и опаковъчно стъкло с физични полета
 9. №8206/82 Електромагнитен сепаратор за обезжелезяване на суровини за стъкломаса
 10. №701/83 Отоплителен електрически радиатор с алуминиеви ребра
 11. №702/83 Изследване възможностите за изработване на високоволтови стъклени предпазители от “Ст. Пеев” – гр. Белослав
 12. №8305/83 Разработване на прибори за електрофизична терапия в офталмологията
 13. №742/84 Локално отопление чрез отоплители фолиев тип при отглеждане на бозаещи прасенца в условията на свинеферма с. Ковачице
 14. №794/85 Индукционна установка за промишлена честота
 15. №821/86 Оптимизация управлението на електронагревателни плочи
 16. №822/86 Проучване на възможностите за приложение на фолийни нагревателни елементи
 17. №814/86 Изследване индуктори за обемно нагряване на плоски детайли
 18. №815/86 Проучване възможностите за приложение на индукционни пещи за нагряване на промишлена честота
 19. №878/87 Изследване възможностите за изработване на стъклени тела за бързодействащи предпазители
 20. №864/87 Разработване на захранващ блок за индукционна нагревателна плоча
 21. №902/87 Технология за електроконтактно нагряване на стоманени пръти преди рязане
 22. №8814/88 Изследване и разработване на индукционни водонагреватели
 23. №0997/88 Създаване на високоефективни керамични и композиционни материали за нагревателни елементи. Разработена за ДКНТП – Държавен комитет за научен и технически прогрес.
 24. №0930/88, Генератори за озон за експериментални изследвания в птицевъдството, от ПГЕ при ИБИРРО – гр.София
 25. №980/89 Електротехнологично съоръжение за извеждане от битумохранилището на предградието “Окръжен пътен комплекс” – Варна
 26. №949/89 Проучване на възможностите за създаване на метод и устройство за нагряване на стоманени пръти преди рязане, от Циментов завод гр.Девня
 27. №972/89 Йонизатори за експериментални изследвания в птицевъдството, от ПГЕ при ИБИРРО – София
 28. №965/89 Създаване на озонаторни устройства за обработка на зърнени храни при съхранение, от ЗФК – гр.Добрич
 29. №1024/90 Изследване технологията на обработка на семена на зърнени култури при транспортиране
 30. №1084/92, Електротехнологичен метод за рафинация на масла, от ДФ “Слънчеви лъчи”, гр. Провадия, р-л доц. д-р инж. Х.П.Тахрилов
 31. №1085/92, Разработване на озонаторно устройство за дезинфекция на силоз, предназначен за съхранение на слънчоглед, от ДФ “Слънчеви лъчи”, гр.Провадия
 32. Проектиране и изработване и монтаж на система за известяване на нерегламентирано посещение на хора, ф-ра №2/19.11.93, “Електроснабдяване” – гр.Добрич
 33. Конструиране и изработване на 3 броя озонаторни устройства за обеззаразяване на силози за слънчоглед, ф-ра №3/30.11.1993, “Слънчеви лъчи” – ЕООД – гр.Провадия
 34. Създаване на пилотна инсталация за обработка на сурово масло с електротехнологични методи, ф-ра №5/22.04.1994, “Слънчеви лъчи” – ЕООД – гр.Провадия
 35. Ремонт на вътрешна ел.инсталация с цел изграждане на охранителна система, ф-ра №11/03.11.1994
 36. Изработване, монтиране и съгласуване режимите на възлите при обработката на масло в тех.инсталация при старата рафинерия, ф-ра №20/08.08.1995
 37. Разработване на устройства за защита на ел.двигатели от претоварване и отпадане на фаза, ф-ра №31/16.05.1996, ЕООД “Камел” – гр.Каварна
 38. Разработване и съгласуване на устройства за защита, ф-ра №32/20.05.1996, “ЕТА – Марин Панайотов”
 39. Разработване на 5 броя устройства за ел.защити на двигатели, ф-ра №34/04.09.1996, Корабостроителен завод – гр.Варна
 40. Разработване, съгласуване и монтаж на 4 броя електронни защити на ел.двигатели, ф-ра №35/03.10.1996, “Марционопол” – ЕАД – гр.Девня
 41. Тема ТН 660/96 г. Създаване на широкоплощни електронагревателни елементи с метода на магнетронно-йонното разпрашване във вакуум
 42. Проектиране и изпълнение на преустройство на отоплителна инсталация за вани за байцване, ф-ра №36/02.07.1997, КРЗ “Одесос” – гр.Варна
 43. Проектиране на отоплителна инсталация за трансформатори по тръбопроводите за мазут, ф-ра №37/03.07.1997, КРЗ “Одесос” – гр.Варна
 44. Проектиране, изработване и монтиране на електронни защити на асинхронни двигатели. Ремонт и настройка на измерване в пулт за управление на асфалтосмесител, ф-ра №51/09.04.1999, “Пътища и мостове” ЕООД – гр.Варна
 45. №1428/98, Оценка на технико-експлоатационните показатели и приложение за подобряване работата на електротехническите съоръжения на ТЕЦ-Девня, р- л доц.д-ри жн. А.И.Кулев
 46. Изследване работата на асинхронните двигатели, работещи при тежки експлоатационни условия и избор и изпълнение на защита, ф-ра №52/13.08.1999, “ГЕОСОЛ” ЕАД – гр.Провадия
 47. Състояние на паспортна документация в цех “Маслодобивен”, съгласно предписания на районна инспекция по труда гр.Добрич, ф-ра №53/16.08.1999
 48. Изследване симетричността и дефектоскопията на трансформатори, ф-ра №55 , “ЕЛСИМ” – Инженеринг ООД – гр.Добрич
 49. Проектиране на автотрансформатор за изпитателна станция, ф-ра №58/23.12.1999, НЕК-ЕАД, Електроснабдяване гр.Шумен
 50. Актуализирана оценка на годността на електрооборудването за експлоатация в режим на късосъединение и актуализиране на релейната карта, ф-ра №60/04.12.2000
 51. Консултации относно схемата на захранване и състоянието на ел.технологичното оборудване, ф-ра №61/03.01.2001, “Провадсол – АД” – гр.Провадия
 52. Обработка на експериментални данни в условията на експлоатацията на ел.съоръжения, ф-ра №62/17.10.2002
 53. Участие в проектирането и изработването на нагревателни елементи за устройства “Циклони”, ф-ра №63/20.12.2002, “Девин” – АД – гр.Девня

 

Разработване на теми по линия на рационализаторски предложения

 1. Разработване на нагревател фолиев тип за ел.акумулиращ бойлер производство на завод “Елпром” – Варна
 2. Разработване на нагревател фолиев тип за електрическа кана, завод “Скития” – гр. Ген.Тошево, СО “Перла” – гр.Варна
 3. Разработване на преливен бойлер 10 л. За комбинат “Битова техника” – гр. Добрич
 4. Разработване на сферичен бойлер с фолиев нагревател, КВА “Добрич” с цел създаване на стоки за населението
 5. Разработване на ел. радиатори: 1250, 1600 и 2000[W], ТПК “Металик”, гр. Разград, 1985
 6. Разработване на ел.радиатори: 1250; 1600 и 2000 [W], ТПК “Металик”, гр.Разград, 1985