Начало Катедра ЕТЕТ Защитени дисертации в катедрата
There are no translations available.

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИИ В КАТЕДРА

“ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ”

І. Дисертации за научната степен “ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ”


Петър Рашков Пенчев. Върху разсейването на трансформаторите. 1969.

Дончо Стефанов Дончев. Изследване комутацията на постояннотокови електрически машини, 1979, 02.04.04.

Димитър Иванов Димитров. Електрически апарати за управление на газоразрядни източници на светлина, 1981, 02.04.05.

Сава Иванов Контров. Широкоплощни нагревателни елементи и уреди с тях, 2003, шифър 02.04.13.


ІІ. Дисертации за образователната и научна степен “ДОКТОР”


Дончо Стефанов Дончев. Изследване комутацията на постояннотокови електрически машини, 1967, 02.04.04.

Димитър Иванов Димитров. Изследване върху пусково-регулиращи апарати и преобразуватели за захранване на тръбни луминисцентни лампи с напрежение с повишена честота. 1970.

Янко Младенов Божинов. Теоретично и експериментално изследване на линеен индукционен двигател. 1972.

Никола Иванов Тодоровски, Влияние на ексцентрицитета върху характеристиките на асинхронни двигатели с накъсосъединен ротор. 1973.

Сава Иванов Контров. Изследване върху трансформатори с повишено разсейване. 1976.

Стефан Н. Терзиев. Магнитно поле на постояннотокови машини. 1977.

Любомир Василев Димитров. Технологични отклонения при комутационно напрегнати постояннотокови електрически машини. 1978.

Христо Петров Раев. Комутация на постояннотокови машини свълнова намотка. 1978.

Юлий М. Стафунски. Подобряване на технико-икономическите характерискити на система генератор-двигател. 1979.

Стоян Д. Пелтеков. Оптимално проектиране на електрически машини. 1980.

Александър Иванов Бешевлиев. Някои изследвания на магнитоуправляем газоразряден прибор. 1980.

Гочо Дойчев Карагьозов. Електрически режими на работа на пускорегулираща апаратура за газоразрядни източници на светлина. 1980.

Димитър Д. Юдов. Електромагнитни процеси в пускорегулираща апаратура за тръбни луминисцентни лампи, захранвани от тиристорен автономен инвертор. 1980.

Пенка Цв Ралчева. Теоретично и експериментално изследване на колекторна индукционна муфа. 1981.

Неделчо Друмев Неделчев. Изследване влиянието на производствените отклонения върху виброакустичните характеристики на трифазни асинхронни двигатели. 1982.

Стефан Т Барудов. Електрически процеси и устройства за управление на разряд в газов лазер. 1982.

Петър Г. Петров. Влияние на технологичните отклонения върху характеристиките на аситхронните двигатели. 1983.

Христофор Петков Тахрилов. Параметричен източник на ток с характеристика независима от захранващото напрежение. 1985.

Хисто Л. Патев. Изследване на еднофазни и двуфазни асинхронни двигатели с полюсно превключваеми намотки. 1986.

Алексей Илиев Кулев. Изследване на пусковорегулиращи апарати за газоразрядни източници на светлина при захранване от напрежение с повишена честота. 1986.

Марин Георгиев Панайотов. Проектиране на нискотемпературни отоплителни уреди с широкоплощни нагреватели фолиев тип. 1986.

Йордан Костадинов. Електронно-йонни технологии за нанасяне и формиране на покрития от прахообразни пласмаси. 1988.

Велчо М Маринов. Експлоатационна надежност на асинхронни двигатели в химическата промишленост. 1988.

Любомир В Ангелов. Физическо моделиране при изследване и оптимизация на постоянни и постояннотокови машини. 1989.

Атанас Колев Иванов. Изследване влиянието на електрическото поле върху качествата на стъклени изделия. 1989.

Йордан Димитров Йорданов. Изследване на магнитни системи на многокотвени постояннотокови машини с постоянни магнити и кухи котви. 1990.

Бохос Рупен Апрахамян. Разработване на технология за производство и изследване на нови нагревателни елементи на керамична основа. 1992.

Мария Иванова Маринова. Изследване на надеждността на битови уреди с фолиев нагревател. 1994.

Атанас Георгиев Маноилов. Изследване за оптимизиране на инвертор за синусоидално изходно напрежение. 1995.

Маринела Йорданова. Изследване върху режимите на работа и конструктивните параметри на камерни електросъпротивителни пещи. 1997.

Марин Славов Маринов. Изследване влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху ефективността на обикновена чугунена електронагревателна плоча. 2001.

Борислав Христов Димитров. Анализ и моделиране на електротехнологични процеси. 2005.

Илонка Тодорова Лилянова. Анализ и моделиране на електромагнитни и топлинни процеси процеси в индукционни системи с плоски индуктори. 2012.

Майк Юрген Щреблау. Моделиране на процесите на индукционна термична обработка. 2013.

Александър Веселинов Гайдарджиев. Изследване на контактни тела с наноразмерни материали. 2014.

Татяна Маринова Димова. Моделиране на сепаратори с постоянни магнити. 2016.

Дойчин Николаев Ников. Изследване на процеса на ръчно електродъгово заваряване на металите под вода. 2018.

Борислав Николаев Ников. Изследване на процеса на полуавтоматично заваряване на металите под вода. 2018.

Янита Стоянова Славова. Математическо моделиране на битови електротермични уреди за оценка на ефективността им. 2021.

Павел Иванов Андреев. Приложение на съвременни технологии за управление на електрически апарати чрез мобилни устройства. 2021.

Надежда Димитрова Цветкова. Разработване и изследване на специални електросъпротивителни пещи за обработка на стъкло. 2021.

Георги Димитров Желев. Моделиране на електромагнитни процеси в трифазно индукционно устройство с разцепена фаза. 2022.