СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)

ОБУЧАВАЩА КАТЕДРА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Студентите, завършили специалност „Електротехника (Възобновяеми енергийни източници)“ (ЕТ/ВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“. Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 2 години (4 семестъра).

За кого е предназначена програмата?

Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности извън област на висшето образование “Технически науки”.

Какви умения ще развия?

  • практически знания и умения чрез упражнения в лабораторни условия максимално близки до тези в реална работна среда;
  • умения за проектиране, изграждане, обслужване и експлоатация на електрическа и електронна апаратура предназначени за системи за възобновяеми енергийни източници;
  • контрол и мониторинг на работата на ВЕИ, икономически и правни аспекти по узаконяването им и свързването им към енергийни системи;

Студентите от специалност „Електротехника (Възобновяеми енергийни източници)“ разполагат със следните възможности за:

  • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
  • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
  • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

  • във фирми и предприятия, в които се проектират, произвеждат, експлоатират и поддържат електротехнически изделия и устройства;
  • с придобиването на тази квалификация получават възможност да заемат както изпълнителски, така и ръководни инженерни длъжности;
  • във фирми за производство, продажба, сервизно обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения;
  • Специализация в докторски програми „Електротехнологии" и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати".