There are no translations available.

СПЕЦИАЛНОСТ: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ОБУЧАВАЩА КАТЕДРА : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Студентите, завършили специалност „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“ и право на ограничена проектантска правоспособност . Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 2,5 години (5 семестъра).

За кого е предназначена програмата?

Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за образователна и квалификационна степен “Професионален бакалавър” по специалности от професионално направление 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика”.

Какви умения ще развия?

  • практически знания и умения чрез упражнения в лабораторни условия максимално близки до тези в реална работна среда;
  • умения за проектиране, изграждане, обслужване и експлоатация на електрическа и електронна апаратура предназначени за системи за възобновяеми енергийни източници;
  • контрол и мониторинг на работата на ВЕИ, икономически и правни аспекти по узаконяването им и свързването им към енергийни системи;
  • чрез допълнителен семестър получават базови знания по електротехника, електрически машини и апарати и електротехнологии, които са неизменна част от ВЕИ.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ разполагат със следните възможности за:

  • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
  • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
  • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

  • с придобиването на тази квалификация получават възможност да заемат както изпълнителски, така и ръководни инженерни длъжности;
  • във фирми за производство, продажба, сервизно обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения;
  • в областта на проектиране, изграждане,  експлоатация, контрол и мониторинг на системи и съоръжения за възобновяеми енергийни източници.