СПЕЦИАЛНОСТ: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
(Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)

ОБУЧАВАЩ ЕКИП:

Катедра  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Специалисти от КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Студентите, завършили специалност „Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)“ (ВЕИ/ПСВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“ и право на ограничена проектантска правоспособност след завършване на ОКС бакалавър с професионална класификация „Електроинженер“. Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 1,5 години (3 семестъра).

За кого е предназначена програмата?

Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности „Възобновяеми енергийни източници“ или специалности с модул или профил „Възобновяеми енергийни източници“ от професионални направления 5.2 “Електротехника, електроника и автоматика” и 5.4 „Енергетика“.

Какви умения ще развия?

 • Получава подходяща подготовка, така че да е в състояние самостоятелно и в екип да организира, изпълнява и ръководи дейности, свързани с  проектантска, конструкторска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична и ремонтна работи, както и да ръководи предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии;
 • Той успешно може да осъществява и научно-изследователска, педагогическа и социално-управленческа дейност;
 • Придобива ограничена проектантска правоспособност.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)“ разполагат със следните възможности за:

 • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
 • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
 • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

 • Във фирми занимаващи се с проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения и системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
 • Като ръководители, мениджъри, експерти, консултанти, преподаватели и в други области не само в Р България, но и в чуждестранни фирми;
 • Във фирми и организации занимаващи се с развойна дейност, планиране, управление, на енергийни мощности от възобновяеми енергийни източници;
 • Преподавателска дейност, свързана с обучение на студенти в съответната научна област;
 • Специализация в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати“.