There are no translations available.

СПЕЦИАЛНОСТ: ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ОБУЧАВАЩ ЕКИП:

Катедра: „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ“

Специалисти от КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Студентите, завършили специалност „Възобновяеми енергийни източници“ (ВЕИ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“ и право на ограничена проектантска правоспособност след завършване на ОКС бакалавър с професионална класификация „Електроинженер“.

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 1,5 години (3 семестъра).

За кого е предназначена програмата?

Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплома за образователна и квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от област на висшето образование “Технически науки”.

Какви умения ще развия?

 • Надграждане на базови знания по енергетични и електромеханични съоръжения и системи за преобразуване на енергията от възобновяеми енергийни източници;
 • Разширяване на теоретични знания и практически умения в сферата на възобновяемите енергийни източници – енергия на вятъра, слънчева  енергия, геотермална енергия, биомаса, енергия на водите, енергия на приливи и отливи;
 • Придобиват квалификация в областта на проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг и диагностика на системи и съоръжения за възобновяеми енергийни източници;
 • Практическото обучение на студентите се провежда както в съвременни лаборатории и в производствена среда;
 • Ограничена проектантска правоспособност.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ разполагат със следните възможности за:

 • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
 • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
 • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

 • Като специалисти в областта на проектиране, изграждане, експлоатация и диагностика на:

–  електрическо оборудване за възобновяеми енергийни източници;

–  електрически генератори и електрически задвижвания;

–  електрическа апаратура за управление и защита на системи за възобновяеми енергийни източници.

 • Като ръководители, мениджъри, експерти, консултанти в български и чуждестранни фирми;
 • Във фирми и организации занимаващи се с развойна дейност планиране, изграждане, управление, експлоатация и поддръжка на енергийни мощности от възобновяеми енергийни източници;
 • Преподавателска дейност, свързана с обучение на студенти в съответната научна област;
 • Специализация в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати“.