There are no translations available.

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ОБУЧАВАЩА КАТЕДРА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Студентите, завършили специалност „Електротехника“ (ЕТ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“. Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 2 години (4 семестъра).

За кого е предназначена програмата?

Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС “Бакалавър” или “Магистър” по специалности извън област на висшето образование “Технически науки”.

Какви умения ще развия?

  • теоретична и практическа подготовка самостоятелно и в екип да организират, изпълняват и ръководят дейности, свързани с конструкторска, проектантска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична на електромеханични устройства и системи;
  • умения за ръководни функции в предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с електротехническата промишленост, включително и  производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии.

Студентите от специалност „Възобновяеми енергийни източници“ разполагат със следните възможности за:

  • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
  • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
  • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

  • ръководители, мениджъри, експерти и консултанти във фирми за производство, продажба, сервизно обслужване и ремонт на електротехнически съоръжения;
  • с придобиването на тази квалификация получават възможност да заемат както изпълнителски, така и ръководни инженерни длъжности;
  • завършилите магистърската програма могат да продължат развитието си в докторски програми в съответното направление;
  • Специализация в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати“.