There are no translations available.

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ОБУЧАВАЩ ЕКИП:

Катедра  „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Специалисти от КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Студентите, завършили специалност „Електротехника“ (ЕТ) получават диплома за образователно - квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър - Инженер“ и право на ограничена проектантска правоспособност след завършване на ОКС бакалавър с професионална класификация „Електроинженер“.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 1,5 години (3 семестъра).

За кого е предназначена програмата?: Магистърската програма е предназначен за лица, притежаващи диплома за образователна и квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от област на висше образование “Технически науки”.

Какви умения ще развия?

 • Надграждане на базови знания в областта на специализирани електрически машини и задвижвания, електротехнологични уредби, електроенергийни съоръжения и системи;
 • Знания и умения в приложението на специализирани софтуерни среди за проектиране, изследване и анализ на електротехнически устройства и технологии;
 • Практически знания и умения чрез упражнения в лабораторни и производствени условия.

Студентите от специалност „Електротехника“ разполагат със следните възможности за:

 • участие в екипи на научно-изследователски проекти;
 • студентски обмен и специализации в чуждестранни университети по програма ERASMUS+
 • участие в стипендиантски програми.

В каква професионална сфера мога да се реализирам?

 • Като специалисти в областта на проектиране, изграждане, експлоатация и диагностика на:
– електротехнологично оборудване;
– електрически машини и задвижвания;
– електрическа апаратура за управление и защита.
 • Във фирми и предприятия занимаващи се с развойна дейност, планиране, управление, експлоатация и поддръжка на енергийни мощности;
 • Фирми и предприятия свързани с маркетинг, мениджмънт и сертификация на силнотокови електротехнически системи, съоръжения и уредби, специализирани уредби и устройства за електротехнологии и транспорт;
 • Ръководители, мениджъри, експерти, консултанти в български и чуждестранни фирми;
 • Преподавателска дейност, свързана с обучение на студенти в съответната научна област;
 • Специализация в докторски програми „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката“ и „Електрически машини и апарати".