List of Projects

Programme & Project duration

Project title

ПД5, ТУ-Варна, (Apr – Dec 2015)

Изследване на биологично мотивирани архитектури на невронни мрежи за разпознаване на сърдечни заболявания и неврологични разстройства

ПД8, ТУ-Варна, (Apr – Dec 2015)

Разработка и усъвършенстване на методи за автоматизиран анализ на ЕЕГ сигнали с цел откриване на негативни емоционални състояния и неврологични нарушения

СНП2, ТУ-Варна, (Apr – Dec 2015)

Технологична подкрепа за подобряване качеството на живот на хора с Алцхаймер

ИСП1, ТУ-Варна, (Jan 2014 – Dec 2014)

Развитие на устойчив капацитет за върхови постижения в областта на биометрията, биоакустиката и биомедицинските технологии

Конкурентоспособност, BG161PO003-1.2.04-0044, (2013-2014)

Развитие на устойчив капацитет на център за приложни технологии свързани със здравето

ICT COST Action IC1106, (2012-2016)

Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age

 

ОП ‘РЧР’, BG051PO001/07/3.3-02/21, (2011-2014)

Развитие потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието.

ERASMUS, (2013-2014)

Life Long Learning Program: HIGHER EDUCATION (ERASMUS),  TU-Varna & TEI Piraeus

TrainWind Project 2011-1-BG1-LEO05-05035, (2011-2013)

Transfer of innovative VET system in Wind Energy Technologies

INAU Lab. 3 – Biodiversity and Ecological Processes, (2011-2014)

Monitoring Bioindicators and Migratory Birds in the Pantanal. Applied Acoustomics – a Tool for Bio-sustainability Assessment

ФНИ, НПУ4, дог. №629, (2012)

Изследване и реализиране на съвременни алгоритми за цифров синтез, анализ и обработка с DSP и FPGA, ТУ-Варна, 2012

ФНИ МОН, (2011)

Научноизследователски проект „Млади учени 2011” – „Интелигентни системи за енергиен мениджмънт и управление на разходите 2011